Ürək çatışmazlığı

  Ürək çatışmazlığı

  Ürək çatışmazlığı


  Ürək çatışmazlığı

  Axtarışa keçin
  Əsas əlamətləri və ürək çatışmazlığı simptomları

  Ürək çatışmazlığı (lat. insufficientia cordis) — ürək əzələsinin yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi nəticəsində meydana çıxan təcili tibbi yardım olmadan klinik ölümlə nəticələnə bilən funksional pozğunluq. Bu hal kəskin və xroniki gedişli olmaqla, meydana çıxma səbəblərinə görə iki yerə bölünür: anadangəlmə ürək çatışmazlığı və qazanılmış ürək çatışmazlığı.

  Əmələgəlmə səbəbləri

  Anadangəlmə ürək qüsurları

  Anadangəlmə ürək çatışmazlığı anadangəlmə ürək qüsurlarının nəticəsində meydana çıxır. Belə ki anadangəlmə qüsur dedikdə embrionun orqanların inkişaf mərhələsində hər hansı bir aqressor faktorun (bu dövürdə hamilə qadının keçirmiş olduğu infeksiyalar ya məruz qaldığı zərərli təsirlər (90%), eyni zamanda irsi meyillilik (10%), bununda 5%-ni qohum nigahlar təşkil edir) təsirindən bu və ya digər ürək strukturunda: əzələsində və arakəsmələrdə, qapaqçıqlarda, aid damarlarda baş vermiş qüsurlar nəzərdə tutulur. Bu qüsurlu strukturlar isə öz növbələrində funksiyalarının öhdəsindən gələ bilmədiklərindən ürək çatışmazlığını meydana çıxarmış olurlar.

  • Fallo tetradası
  • Açıq arterial axacaq
  • Qulaqcıqlararası çəpərin qüsuru
  • Mədəciklərarası çəpərin qüsuru
  • Ebşteyn anomaliyası

  Qazanılmış ürək qüsurları

  Qazanılmış ürək çatışmazlığı dedikdə isə sonradan bu və ya digər xəstəliklər (infarkt, tac damar çatışmazlığı, bakterial və virus mənşəyli endokarditlər, travmalar və s.) nəticəsində ürək strukturunda: əzələsində, qapaqçıqlarda, aid damarlarda baş vermiş qüsurlar ya zədələnmələr nəzərdə tutulur.

  • Aorta qapağının daralması
  • Aorta qapağının çatışmazlığı
  • İkitaylı qapağın daralması
  • İkitaylı qapağın çatışmazlığı
  • Perikardit
  • Taxikardiya
  • Arterial hipertenziya
  • İnfarkt
  • Kardiogen şok

  Ürək çatışmazlığı arterial hypertoniyalar, ürək qüsurları, miokarditlər, tac damarların çatışmazlığı: koronarsklerozlar, koronarspazmalar, tac damarların tromb kütlələri ilə tıxanması və nahiyə qan təchizatının pozulması — miokard infraktı nəticəsində ürəyin daha doğrusu ürək əzələsinin gücə düşməsi və əldən düşməsi nəticəsində meydana çıxır. Bu zaman qan dövranı durğunluğu ürək əzələsini normal təchiz edə bilmir. Əsas nasos funksiyasına malik sol mədəcik çatışmazlığı öz növbəsində kiçik qan dövranında durğunluğa səbəb olur ki, bu da tənginəfəslik, sianozlarla-göyərmələrlə, köpüklü qanhayxırmalarla, ağciyər ödemi, qaraciyərin böyüməsi ilə müşahidə olunur. Nəticə etibarı ilə orqan və toxumaların hipoksiyası və digər metobolizm pozğunluqları meydana çıxmış olur.  Əsas əlamətlər

  • Yorğunluq, tənginəfəslik
  • Köpüklü öskürək, qanhayxırma
  • Akrosianozlar — barmaqların uclarının və dodaqların göyərməsi
  • Ağciyər ödemi
  • Aşağı ətrafların ödemi-şişməsi
  • Perikard və plevra boşluqlarına mayenin toplanması
  • Assit — qarın boşluğuna mayenin toplanması
  • Qaraciyərin böyüməsi

  Gedişatı

  Ürək çatışmazlığı iki cür gedişata malikdir: kəskin və xroniki.

  • Kəskin ürək çatışmazlığı bir saatdan bir günə qədər inkişaf edir. Buna səbəb isə ürək ritm pozğunluğu: taxikardiya ya da bradikardiyala, travma nəticəsində meydana çıxan urək tamponadası, qəfləti ürək qapaqçıqlarının vətər elementlərindən birinin qırılmas, infeksion miokardit, ağciyər emboliyası, miokard infarktıdır. Kəskin gedişatda meydana çıxan bu pataloji funksional pozğunluğa orqnizm hazır olmadığına görə kompensasiya mərhələsi olmadan dekompensasiya mərhələsi başlamış olur.
  • Xroniki ürək çatışmazlığı isə bir aydan bir ilə qədər müddətdə inkişaf edərək və uzun sürür. Bu proses ləng və uzun sürdüyü üçün orqanizmin kompensator mexanizmləri ilə: ürək əzələsinin qalınlaşması, qan damarlarının daralması qan həcminin artması ilə xarakterizə olunur. Bu mərhələ kompensasiya olunan ürək çatışmazlığı adlanır. Sonradan orqanizmin rezerv qabiliyyəti tükəndikdən sonra dekompensasiya: ödem, dispnoe — tənginəfəslik mərhələsinə qədəm qoyur. Təginəfəslik əlaməti sakit vəziyyətdə və ya cüzi yükləmə zamanı özünü qabarıq şəkildə göstərir.

  Təsnifatı

  NYHA — təsnifatı
  NYHA IHeç bir fiziki məhdudiyyət yoxdur. Adi gündəlik fiziki məşqulluq tənginəfəslik, ürəkdöyünmə, döş inağı kimi əlamətlərsiz ötüşür.
  NYHA IIYüngül fiziki məhdudiyyət. Sakit vəziyyətdə heç bir şikayətin olmaması. Adi gündəlik fiziki məşqulluq tənginəfəslik, ürəkdöyünmə, döş inağı kimi əlamətləri üzə çıxarmış olur.
  NYHA IIICiddi fiziki məhdudiyyət. Sakit vəziyyətdə heç bir şikayətin olmaması. Cüzi fiziki məşqulluq tənginəfəslik, ürəkdöyünmə, döş inağı kimi əlamətləri dərhal üzə çıxarmış olur.
  NYHA IVİstər cüzi fiziki məşqulluq, istərsə də tam sakitlik zamanı tənginəfəslik, ürəkdöyünmə, döş inağı kimi əlamətlər özünü göstərməkdədir. Yataq xəstəsi.

  Müalicə

  Ürək çatışmazlığının təsnifat mərhələlərinə uyğun müalicə sxemi
  Dәrman preparatlarıNYHA INYHA IINYHA IIINYHA IV
  ACE-inhibitorgöstərişgöstərişgöstərişgöstəriş
  AT1-antaqonistACE-inhibitorla əks göstərişACE-inhibitorla əks göstərişACE-inhibitorla əks göstərişACE-inhibitorla əks göstəriş
  BetablokMiokard infarktından sonra
  Arterial hypertoniyalarda
  göstərişagöstərişagöstərişa
  DiuretiklərSaluretiklərmaye durğunluğu zamanıgöstərişgöstəriş
  TiazidlərArterial hypertoniyalardamaye durğunluğu zamanıgöstərişgöstəriş
  Aldosteron antaqonistləriMiokard infarktından sonragöstərişgöstərişgöstəriş
  Ürək qlikozidləriQulaqcıqların səyrici aritmiyasıQulaqcıqların səyrici aritmiyasıgöstərişbgöstərişb
  asabit xəstələr bplazmada izini təyit etməklə

  Operativ müdaxilələr

  • Ürəyin nasos funksiyasının kəskin azalması və ürəyin ötürücü sisteminin pozulması belə ki, His dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası zamanı biventrikulyar ürək elektrostimulyatorunun implantasiyası;
  • Spontan və qəflətən baş verən mədəcik taxikardiyalarında Ürəkdaxili kardioversion-defibrilyatorun (ICD) implantasiyası;
  • Ürək qapaqlarının çatışmazlığında qapaq konstruksiyaları ya süni qapaqla əvəzlənməsi əməliyyatları;
  • Qlobal çatışmazlıqda "süni ürək", yaxud sol mədəcik yardımçı sisteminə (LVAD) ya da süni qan dövranı aparatına qoşulma. Bu müdaxilə ürək köçürməsinə qədər (ing. “bridge to transplant”) yada miokarditlərdə ürək əzələsinin öz qüvvəsini bərpa edənə qədər (ing. “bridge to recovery”) müvəqqəti körpü funksiyası daşıyır.

  Tövsiyə edirik × +

  Yorumlar

  Bu blogdaki popüler yayınlar

  Yuxuda qonaqliq gormek nedir

  Yuxuda ezgil yemek nedir

  Yuxuda ev yandigini gormek nedir