Atalar sozleri

Baca juga:  Atalar sozleri

  Atalar aid atalar sozleri

  atalar sozleri azerbaycan dilinde
  • Xain adam xoflu olar, kor ürkəyən.
  • Xain xəyanətinin cəzasını mütləq çəkər.
  • Xain qorxaq olar.
  • Xal üzün bəzəyidir.
  • Xala evinə dadanan, ər evində dayanmaz.
  • Xalam bildi - aləm bildi.
  • Xalamdan bir dilək dilərəm, versə də xalamdır, verməsə də.
  • Xalamın saqqalı olsaydı, mən ona dayı deyərdim.
  • Xalını xovuna sığallarlar.
  • Xalq gedər quş gətirər, Xanalı bayquş gətirər.
  • Xalq kəsən barmaq qanamaz.
  • Xalq qız verib quda qazandı, biz qız verib qada qazandıq.
  • Xalq necə, biz də elə.
  • Xalqa adətdir, bizə bidət?.
  • Xalqa it hürəndə, bizə də çaqqal ulayar.
  • Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.
  • Xalqın eybini söyləyən, özü eyibli olar.
  • Xalqın qapısını el döyür, bizim qapımızı - yel.
  • Xalqın sədası, haqqın nidasıdır.
  • Xallı üz göyçək olar.
  • Xalvar sənin evində, talvar sənin evində, daş vurarsan toz çıxar, nə var sənin evində?
  • Xam dəmir döyülməz.
  • Xamın gözü böyük olar.
  • Xamır yeyənə etibar yoxdu.
  • Xan arıqlayanda rəiyyətin canı çıxar.
  • Xan evi - bəla evi.
  • Xan qulluğuna gedən atlı gedər, piyada qayıdar.
  • Xan məni dindirdi.
  • Xana yaradı, bəyə yaradı, keçəl Xondi, sənə yaramadı?!
  • Xandan gələn nökərəm, dişlərini tökərəm.
  • Xanım xanım dedilər, var-yoxunu yedilər.
  • Xanım qırsa - qəza, nökər qırsa cəza.
  • Xanım sındıran qabın səsi çıxmaz.
  • Xarabadan tüstü çıxmaz.
  • Xasiyyətini bilmədiyin atın arxasına keçmə.
  • Xeyir de, xeyir taparsan.
  • Xeyir içində şərim olunca, şər içində xeyrim olsun.
  • Xeyir ilə şər qardaşdır.
  • Xeyir istə qonşuna, xeyir çıxsın qarşına.
  • Xeyir iş yerdə qalmaz.
  • Xeyrat halvasından qarın doymaz.
  • Xeyri yoxdur çaxırın, içmə, açar paxırın.
  • Xəbəri uşaqdan öyrən.
  • Xəcalət düşmənin olsun.
  • Xəmir suyu çox götürər.
  • Xəncər çıxdı, qan çıxdı.
  • Xəncər yarası gedər, dil yarası getməz.
  • Xəncər yarası sağalar, namus yarası sağalmaz.
  • Xəsis acgöz olar.
  • Xəsis zalım olar.
  • Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz.
  • Xəsisdən qışda buz almaq olmaz.
  • Xəstə həkimdən dərman istəməzlər.
  • Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.
  • Xəstə yatan ölməz, əcəli yetən ölər.
  • Xəstə yatmaq, xəstəyə baxmaqdan yaxşıdır.
  • Xəstəlik atlı gəlir, piyada gedir.
  • Xəstəni döşəkdə saxlarlar, uşağı beşikdə.
  • Xəstənin işi qalar, astanın işi qalmaz.
  • Xəstənin qızıl taxt nəyinə gərək?
  • Xəstəyə döşək, aca çörək lazımdır.
  • Xəstəyə naz eləmək həkimə yaraşmaz.
  • Xəta xəta üstündən gəlməsə, bir xətaya nə var?
  • Xəta insandan baş verər.
  • Xəta məndən, əta səndən.
  • Xəta xətanın üstündən gələndə bir xətaya nə var ki?
  • Xəyalsız insan meyvəsiz ağaca bənzər.
  • Xəzinə xarabalıqda tapılar.
  • Xiffəti qeyrətli edər.
  • Xırman döymək kişi işidir.
  • Xırman yellə sovuşar, düyün ellə.
  • Xırmana girən porsuq yabanı özünə qəbul edər.
  • Xırmanın axırı dərvişindir.
  • Xırmanın tozu bərəkətli olar.
  • Xoruz banlamasa, səhər açılmaz?!
  • Xoruz bir kərə bəzənər.
  • Xoruz çox olan yerdə səhər tez açılar.
  • Xoruz elə xoruzdur, nə qocası, nə cavanı!?
  • Xoruz getdi, dava bitdi.
  • Xoruz quyuya baxan kimi baxır.
  • Xoruz ölmüş, gözü çöplükdə qalmış.
  • Xoruz öz küllüyündə banlar.
  • Xoruz silkələnsə, bir çəngə tük olar, dəvə silkələnsə, bir ulağa yük olar.
  • Xoruza quyruğu yük olmaz.
  • Xoruzun altından yumurta axtarır.
  • Xoruzun quyruğuna inanım, tülkünün andına?
  • Xoruzun vəzifəsi banlamaqdır.
  • Xoruzunu veriblər qoltuğuna.
  • Xoruzsuz da sabah açılar.
  • Xoş günüm qapılarda keçir.
  • Xoş günün sorağı uzaqlardan gələr.
  • Xoşrəftar ol, xoş gün görərsən.
  • Xörəyin yaxşısı - hazır olanıdır.

  Yorum Gönderme

  Яндекс.Метрика