1/06/2020

Atalar sozleriAtalar sozleri

Atalar aid atalar sozleri

atalar sozu

 • Bağ vaxtı bağbanın qulağı ağır eşidər.
 • Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bağban tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Bağda ərik var idi, salam-məleyik var idi; Bağdan ərik qurtardı, salam-məleyik qurtardı.
 • Bağı bağban yeyər, qoyunu çoban.
 • Bağa özün çəkə bilməz, evin dalına alar.
 • Bağanı ya öldür, ya dalısı üstə qoy.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, itdən qəssab olardı.
 • Bal verən çiçəyi arı tanıyar.
 • Bal yedin, bəlaya düşdün.
 • Bal yeyib, bəlasını çəkir.
 • Bala baldan şirindir.
 • Bala quşun ağzı böyük olar.
 • Balalı qarğa bal yeməz.
 • Balalı qarğaya yem yoxdu.
 • Baldızım – çuvaldızım, hərdən gələr, sancar, gedər.
 • Balığı haçan tutsan təzədir.
 • Balığı ya öldürdün, ya sudan qırağa qoydun.
 • Balığın dirisi də suda, ölüsü də.
 • Balıq balığı udmasa - dəryanı balıq tutar.
 • Balıq başdan iylənər.
 • Balıq sudaykən sövda olmaz.
 • Balıq suya çəkər.
 • Balıq tutan suyu bulanıq istər.
 • Balını ye, arısını soruşma.
 • Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı.
 • Baltada varsa, sapında da var.
 • Baltanı dibdən vurmazlar.
 • Baltanı qızıldan elərsən, gedər odunun yanına düşər.
 • Bar verən ağacı kəsməzlər.
 • Barlı ağaca daş atarlar.
 • Barlı ağacın başına dolanarlar.
 • Barmaq-barmaq oğurlayan, qarış-qarış oğurladar.
 • Barmağın hansın kəssən, ağrısı birdir.
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
 • Barsız ağaca daş atmazlar.
 • Barıt ilə odun dostluğu olmaz.
 • Basdırdığı ölü özündən qabaq gəldi.
 • Baş namərd əlindədir; nə kəsər, nə bağışlar.
 • Baş onun, daş bunun, mənimki görməməkdi.
 • Baş sağ olsun, papaq tapılar.
 • Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz.
 • Başa düş, başımı yar.
 • Başa gələn dildən gələr.
 • Başaçığın qaçacağı yer - papaqçı dükanı.
 • Baş-başa verməyincə, dağ yerindən qopmaz.
 • Başbilənsiz iş olmaz.
 • Başda oturan bəy olmaz.
 • Başımı sındır, məzənnəni sındırma.
 • Başımı yarırsan, ətəyimə qoz tökürsən, baxan desin qoz yarıb.
 • Başımı yarmağına görə barı daş olaydı.
 • Başın keçəl, gözün kor, bəs sənin haran yaxşıdır?!
 • Başına daş da salsan uca yerdən sal.
 • Başını itirən tel üçün ağlamaz.
 • Başını keçəl eləmə; hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Başladığın işi yarımçıq qoyma.
 • Başlı başın saxlasın, mən başımdan bezaram.
 • Başmaq cütlənəndə bilinər.
 • Başmaq palçıqsız olmaz.
 • Başmaqçının başmağı olmaz, börkçünün börkü.
 • Başmaqçının başmağı yırtıq olar.
 • Başmağımı geyə bilərsən, yerişimi yeriyə bilməzsən.
 • Bayırda mini ölsün, evimdə biri ölməsin.
 • Bayırı kaşı-çini, içərisi toyuq hini.
 • Bayquş xarabalıq sevər.
 • Bayquş xarabalığı gülüstana dəyişməz.
 • Bayram sümüyü ilə köpək kökəlməz.
 • Bayraməlisiz toy olmaz, Qəmbərsiz düyün.
 • Bazar içində it qulağı kəsməzlər.
 • Bazar quruldu, hesab duruldu.
 • Bazarın bazar, qadam sənə mərdiməzar.
 • Bənnasız divar hörülməz.
 • Bərəkət hərəkətdir.
 • Bekarlıq korluq (aclıq) gətirər.
 • Bekarlıqdansa - culfalıq.
 • Belə matahın var, Cəfərabad (Mazandaran) bazarına apar.
 • Belə şıllaq atan madyan qulun saxlamaz.
 • Belə otyeyən idin, nə üçün arıq düşdün?!
 • Belə yatan öküz yük götürməz.
 • Beş barmağın beşi də tən deyil.
 • Bez geyərəm, düz gəzərəm.
 • Bədcinslik maya istəməz.
 • Bədəsil əvvəl vəfa göstərər, sonra cəfa.
 • Bədəsildən əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb aşağı düşər.
 • Bədəsilin başmağını cütlərsən, deyər geridə dur.
 • Bədrəngdə bir rəngdir.
 • Bəhanəçiyə bəhanə əskik olmaz.
 • Bəhs ilə Həccə gedən yorular yolda qalar.
 • Bəxşiş var - valvarla, hesab var - dinarla.
 • Bəla bəla gətirər.
 • Bəla gələndə "gəlirəm" deməz.
 • Bəladan qaçan bəlaya tutular.
 • Bəlkə sən bostanını pozmusan, mən yemişsiz qalmayacağam ki...
 • Bəlkəni əkərsən bitməz.
 • Bəndə bəndəyə neylər, Xuda gözdən salmasa?!
 • Bənnasız hörük hörülməz.
 • Bənzəyə-bənzəyə yaz olar, bənzəyə-bənzəyə qış.
 • Bərəkət hada var? - böyüklü yerdə.
 • Bərəkət ondur, onu da düzlük.
 • Bəslə qarğanı, oysun gözünü.
 • Bəslə yetimi, yesin ətini.
 • Bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nə?!
 • Bəy don geydi, hamı dedi: mübarək olsun, Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?!
 • Bəy ilə bəy savaşdı, ortada kasıbın başı yarıldı.
 • Bəy mənim arxam, mən kimdən qorxam?!
 • Bəy oğlu gördüm, tamaha düşdüm.
 • Bəy verən atın dişinə baxmazlar.
 • Bəyaz ipək hər rəngə boyanar.
 • Bəylə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Bəylə hacca gedən çöllərdə sərgərdan qalar.
 • Bəyliyi başarmadın, canın çıxsın belə gəz.
 • Bəzənmirəm ağadan qorxuram, bəzənirəm xanımdan.
 • Bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qılçın?
 • Bildir ölüb boz eşşək, bu il gəlin ağlayaq.
 • Bildir yedim bir incir, indi də qarnım incir.
 • Bildirçin camalabaddan hara gedər: dəni yanında, suyu yanında.
 • Bildirçinin bəyliyi darı sovrulanaacandır.
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər.
 • Bilən az deyər, bilməyən yüz.
 • Bilənə bir, bilməyənə min oxu.
 • Bilənin də başına dönüm, bilməyənin də, dad yarımçıq əlindən.
 • Bilənlə bilməyən tay olmaz.
 • Biləyi güclü olan birin yıxar, biliyi güclü olan minin.
 • Bilmədiyin bildiyindən çoxdur.
 • Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdır.
 • Bilməsən bir biləndən sor.
 • Bilsəydim atın öldüyünü, qulağı dolusu darıya satardım.
 • Bilsəydim dərdim iki olmazdı.
 • Bir ac güləyən olar, bir də yalavac.
 • Bir ac qudurğan olar, bir tox.
 • Bir ağacda gül də bitər, tikan da.
 • Bir ağıllı baş min başı saxlar.
 • Bir almağın bir də verməyi var.
 • Bir arxa ki, su gəlib, güman var yenə gələ.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
 • Bir ayaq sən gəl, iki ayaq mən gəlim.
 • Bir barmaq baldan ötrü, tuluğun götün yırtmazlar.
 • Bir biləndən qorx, bir də bilməzdən.
 • Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.
 • Bir çılpağı yüz cübbəli soya bilməz.
 • Bir çıraq işığına yüz nəfər oturur.
 • Bir çıraq ki, haqdan yana, yağı neylər, yağı neylər.
 • Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.
 • Bir çulum var ataram, harda gəldi yataram.
 • Bir çuval qızıl borcun olsun, bir çuval buğda borcun olmasın.
 • Bir dadan peşiman, bir dadmayan.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir dağ yıxılmasa, bir dərə dolmaz.
 • Bir dana bir naxırı korlar.
 • Bir daş altda, bir daş üstə.
 • Bir daş qopanda daha yerini tutmaz.
 • Bir daşla divar olmaz.
 • Bir daşla iki quş vurmaq olmaz.
 • Bir də gəlin ollam, oturduğumu-durduğumu billəm.
 • Bir də qatırçının qatırını hürkütmə.
 • Bir dəfə aldanmışda qəbahət aldadanın, iki dəfə aldanmışda qəbahət aldananın.
 • Bir dəfə yeməknən qarın doymaz.
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı onu çıxara bilmədi.
 • Bir dəlidən yeddi məhləyə ziyan dəyər.
 • Bir dərdlinin dərmanın o dərdə düşəndən al.
 • Bir dirhəm min eybi örtər.
 • Bir doğru ki yalana oxşadı, onu söyləmə.
 • Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
 • Bir ət ki, girdi qazana,oldu yeməli.
 • Bir gələn bir də gələr, səbr elə.
 • Bir gördün namərdi, bir də görsən, namərdsən.
 • Bir işi başlamağa çalış, özü qurtarar.
 • Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.
 • Bir qorxaq bir ordunu dağıdar.
 • Bir yaxşılıq, bir də pislik yaddan çıxmaz.
 • Bir vurmağla ağac yıxılmaz.
 • Biri oddur,gərək,biri su olsun.
 • Birlik harada, dirilik orada.
 • Bitmiş işdən gül iyi gələr.
 • Bizə yetişən keçəlin saçı dabanından oldu.
 • Bığdan kəsir, saqqala qoyur.
 • Boğaz yediyin istəməz, göz gördüyün istər.
 • Boğuşan köpəyin yarası əskik olmaz.
 • Borc alan salam da var.
 • Borc almaq başlayan yerdə dostluq pozular.
 • Borc gülə-gülə gedər, ağlaya-ağlaya gələr.
 • Borc igidi əridər.
 • Borc ilə alınan köynək adamı təmiz saxlamaz.
 • Borc ki oldu yüz, gir içində üz.
 • Borc su dəyirman dolandırmaz.
 • Borc verməklə tükənər, yol getməklə.
 • Borcdan qorxan qapısını gen açmaz.
 • Borcla alınan eşşək su yolunda ölər.
 • Borclu borclunun sağlığını istər.
 • Borclu ölməz, bənizi saralar.
 • Borclunun duaçısı alacaqlıdır.
 • Borcunu verən dövlətlənər.
 • Bostana dadanan eşşəyin qulağı-quyruğu olmaz.
 • Bostançının sovqatı kəlik olar.
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Böyüklərdə zor olar, yalan olmaz.
 • Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.
 • Böyüyün tanımayan qibləsin də tanımaz.
 • Böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz.
 • Bu ağıl məndə, o dua səndə - səhərəcən yatarıq.
 • Bu arşına bez verməzlər.
 • Bu cırım, bu cındırım, mən durum necə sındırım?!
 • Bu darı o aclığa çatmaz.
 • Bu əlin rənci, o ələ haramdır.
 • Bu günün işini sabaha qoymazlar.
 • Bulaq başından bulanar.
 • Bulaq gərək yerindən bulaq ola.
 • Bulaq öz gözünü kor istəməz.
 • Bulamac dəliyə qaldı.
 • Bulaşıqlı səhəngdən bulanıq su tökülər.
 • Burda dilənir, orda zəkat verir.
 • Burda oturma, his olarsan, orda oturma, pis olarsan.
 • Burnu fırtıqlı quzu buynuzu burma qoç olar.

Şərhlər


EmoticonEmoticon

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Namaz qilmaq qaydalari

Namaz qilmaq qaydalari namaz qilmaq qaydalari qadinlar namaz qilmaq qaydalari sozleri qadinlar namaz nasil kilinir  nama...

Яндекс.Метрика